EHP fondy

Zámek je naše minulost, přítomnost i budoucnost

Zdroj: 1. – pohlednice, sbírka pan Miroslava Fouska, 2. – autor VM video production, 3. – vizualizace, autor Pavel Hendrych

Zámek je kulturní památkou zapsanou na seznamu brownfieldů. Mezi ohroženými památkami jej eviduje také Národní památkový ústav (databáze Národního památkového ústavu www.pamatkovykatalog.cz). Stav zámku z jara roku 2019 je zdokumentován na videu.

Majitelem zámku je město Hrušovany nad Jevišovkou, jeho cílem je zámek obnovit a zabezpečit jeho dlouhodobé využití. Péči o něj se věnuje dlouhodobě. V minulosti získalo finanční prostředky z Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury pro statické zabezpečení základové desky a odvodnění. V současné chvíli zámku chybí okna, dveře, podlahy, z velké části omítky i veškeré elektrické a hygienické sítě, takže je neobyvatelný. Budoucnost zámku ohrožuje stav krovu, respektive jeho původní části z první poloviny 18. století, která je napadena dřevomorkou a ohrožuje objekt jako celek. Pokud by došlo k jeho zřícení, původní malby od Alfonse Muchy a dalších umělců z období baroka a renesance, které se pod touto částí nachází, by nebylo možné uchovat pro budoucí generace. Od roku 2018 se majitel zámku zaměřuje na získání podpory z EHP fondů, neboť jeho vlastní prostředky ani menší dotační programy v zásadě neumožní řešit problémy v základním rozsahu tak, aby bylo možné začít objekt využívat a zajistit plynulou obnovu. Dne 24. 4. 2020 město podalo žádost o dotaci, výsledky o přidělení budou známy pravděpodobně na konci roku 2020. 

Projekt nese název Rekonstrukce a rehabilitace zámku Hrušovany nad Jevišovkou a je koncipován tak, aby účelně navázal na předchozí záchranné práce. Cílem předkládaného projektu financovaného z prostředků EHP je obnova části zámku pro jeho dlouhodobé využití místní Základní uměleckou školou Hrušovany nad Jevišovkou (dále jen ZUŠ) a širokou veřejností a zároveň přispět k posílení komunikace, inkluzi národnostních menšin a handicapovaných i k podpoře regionálního rozvoje.

V první řadě je plánována celková oprava střechy a původního krovu, jehož hlavní část pochází z počátku a 1. poloviny 18. století, jež zabezpečí základní stavební konsolidaci celého objektu. Tento zásah je nezbytný hlavně kvůli výskytu dřevomorky. Případná degradace krovů by z pochopitelných důvodů podstatně ohrozila celkový stav objektu a mohlo by dojít k nenávratnému poškození cenných historických maleb (mj. i maleb Alfonse Muchy). Během rekonstrukce budou sdíleny zkušenosti s norským partnerem FjelluglaKompetanse AS, který se zabývá tradičními řemesly, jako jsou tesařství, kovářství, klasické zednické postupy a restaurování interiérů i exteriérových omítek v Norsku. 

Vybudována bude kotelna, do které bude možné v následujících etapách obnovy přidávat kaskádovitým způsobem další kotle. V rámci takto zajištěné stavby bude jedna její část kompletně zrekonstruována a zpřístupněna veřejnosti. Tím bude umožněno stálé využití podstatné části objektu. Kompletně zrekonstruovaná část bude oddělena od nezrekonstruované. K tomu bude přistoupeno i z důvodu bezpečnosti, která je prioritní. Majitel také vybuduje přístupovou cestu k zámku tak, aby odpovídala bezpečnostním normám a byla vhodná i pro těžká vozidla záchranných složek. Zbývající partie zámku bude opravena pomocí následných rekonstrukcí, čímž bude město naplňovat své další záměry (potřeba obnovy zámku je v základních rysech definována také ve Strategickém plánu rozvoje města Hrušovany nad Jevišovkou 2014–2020). 

Kromě stavebních prací projekt řeší také restaurátorskou obnovu, která bude mimořádná nejen z hlediska vnímání objektů veřejností, ale může přinést velmi zajímavé poznatky pro stavebně-umělecký vývoj zámku a také pro hlubší porozumění uměleckému vývoji malíře Alfonse Muchy. V objektu byly v předchozím období provedeny sondy do omítek, které prokázaly nejen hodnotné barokní malby, jež bylo možné předpokládat, ale také malby renesanční, jež mohou přispět k poznání stavebního vývoje zdejší, dosud blíže neprozkoumané tvrze. V neposlední řadě byly v jedné z hlavních místností v patře odkryty fragmenty dekorativních maleb, jejichž autorem je Alfons Mucha. V souvislosti s malbami v nedalekém Emině zámku v Šanově a na místní radnici, tak bude možné doplnit další segment v poznání jeho tvorby (podrobně viz: L. Jaroš, Restaurátorský průzkum interiérů na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou, Nálezová a průzkumová zpráva, díl VI, 2019; v souladu s tímto restaurátorským záměrem bylo vydáno Závazné stanovisko, ROZHODNUTÍ č. 429/2019 ze dne 13. 11. 2019).

V roce 2015 majitel zámku provedl mezi obyvateli průzkum využitelnosti zámku, kdy se téměř 70 % respondentů vyjádřilo pro ponechání zámku v majetku města s cílem využívat jej pro sociálně-kulturní potřeby regionu. Postupně se začala formovat komunita lidí, která společně s majitelem zámek udržuje (zabezpečení oken, údržba areálu zámku a jeho vstupního portálu) a pořádá zde veřejností velmi oblíbené akce. Jejich cílem je ve spolupráci s městem upozornit na stav zámku a nutnost jeho obnovy vzhledem k jeho potenciálu stát se kulturním centrem a tím doložit i smysl jeho rekonstrukce.  

Od roku 2017 doposud pořádali 3 ročníky čertovské show, jejíž návštěvnost se každým rokem zvyšuje. Návštěvnost posledního ročníku dosahovala téměř počtu 2 000 účastníků. V loňském roce navázali spolupráci s místním historikem, panem Miroslavem Fouskem a s nadšeným archeologem, Zdeňkem Omelkou. Oba vystupují na akci Po stopách historie Hrušovan nad Jevišovkou jako průvodci. V loňském roce se tato akce uskutečnila celkem čtyřikrát. Poprvé se jednalo o společný pochod po Hrušovanech nad Jevišovkou s komentovanými zastávkami na historicky zajímavých místech, kde účastníci obdrželi historickou kartičku se základními informacemi. Do této akce se zapojil také starosta města, pan Miroslav Miloš, který se podělil o své znalosti historie a provedl účastníky radnicí, kde se nacházela čerstvě zrestaurovaná nástěnná malba od Alfonse Muchy, kterou měli tu čest vidět jako téměř první. Akce se zúčastnilo asi 50 účastníků, byla mezi nimi i Petra Svachová, která působí jako učitelka na místní základní škole. Koncept akce se rozhodla využit i ve výuce, na kterou se rozhodla pozvat pana Fouska a Omelku, aby mohli společně s dětmi putovat po historicky zajímavých místech a seznamovali je s poutavou historií našeho města. Pro velký úspěch byla akce opakována, a to jak pro žáky ZŠ, tak pro širokou veřejnost, kterou navštívilo téměř 100 účastníků. Spolek pro hrušovanský zámek se stal partnerem města v předkládaném projektu.

Obrázek: Přehled všech akcí pořádaných od roku 2017 do 2019

Zdroj: Spolek pro hrušovanský zámek, fotograf Vít Havelka

Ve zrekonstruované partii zámku budou umístěny prostory Základní umělecké školy Hrušovany nad Jevišovkou – obor výtvarný, hudební a taneční. Zřizovatelem ZUŠ je Jihomoravský kraj, který s jejím přemístěním souhlasí (Usnesení Jihomoravského kraje ze dne 29. 7. 2019) a domnívá se, že poté bude tato škola vlajkovou lodí mezi ostatními ZUŠ v regionu stejně jako její ředitel, Jaroslav Pikner. Škola je rovněž partnerem města v předkládaném projektu.

Škola je velmi úspěšná, její žáci se účastní nejrůznějších národních soutěží, v nichž jsou pravidelně oceňováni a pokračují ve studiu na středních uměleckých školách. 

Obrázek: Aktivity Základní umělecké školy Hrušovany nad Jevišovkou

Zdroj: ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou

Škola dlouhodobě pociťuje nedostatek prostoru pro své aktivity a dlouhodobý rozvoj (Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019). Škola dostává povolení k pokračování činnosti pouze z toho důvodu, že je to úspěšná škola a situace se začíná řešit. Zájem žáků o studium se každým rokem zvyšuje a škola musela pro tento školní rok odmítnout více než 120 uchazečů. Kapacitní možnosti jsou natolik limitující, že není možné vyučovat plně v souladu s bezpečnostními normami a rozšiřovat vyučované obory o další, o které je zájem (dramatický obor a výuku barokní hudby).

Projekt financovaný z EHP fondů zabezpečí přesun pouze části školy, dočasně tak bude působit na dvou adresách. Po dokončení celkové rekonstrukce zámku hrazené z dalších dotačních programů a města, do něj přesídlí kompletně. Pro každý obor je přínosné zvýšení kapacity, které dovolí škole neodmítat z kapacitních důvodu tolik uchazečů jako nyní, kterých je více než 120, přičemž tento zájem navíc každoročně roste. Hudební obor bude mít prostory, kde bude moci zkoušet více žáků s nástroji najednou a tím efektivněji trénovat soubor. Výuka hudebního oboru na zámku navíc sníží hlučnost stávající ZUŠ, která se nachází v obydlené oblasti města. Prostory budou sdílet s tanečním oborem, ve kterých se dočasně budou střídat, než bude zrekonstruovaná další část zámku. Taneční obor získá zrekonstruované prostory, které budou ve srovnání se stávajícími dvojnásobné, vybaveny budou speciálním povrchem, který šetří klouby dětí při doskocích. 

Obrázek: Vizualizace projektu – Taneční sál

Fotografie: autor Pavel Hendrych, financování vizualizace: Město Hrušovany nad Jevišovkou a Spolek pro hrušovanský zámek

Výtvarný obor rovněž získá dvakrát tak velké prostory, než které existují ve stávající ZUŠ, které budou sloužit pouze pro jeho potřeby (případně pro výstavy), kde budou bezpečně uloženy veškeré učební pomůcky. Rodiče, kteří vyzvedávají děti, budou moci v areálu zámku pohodlně a bezpečně zaparkovat, což současná situace školy neumožňuje. Částečné přemístění odlehčí kapacitně stávající budovy, která dlouhodobě neplní právě kapacitní a bezpečnostní normy, které jsou předmětem pravidelných inspekcí. Škola dostává povolení k pokračování činnosti pouze z toho důvodu, že se situace začíná řešit a je možnost školu po částech přemístit do budovy zámku, která by plně odpovídala bezpečnostním a kapacitním normám. Pro zřizovatele je to důležitá škola, která vychovává nadané žáky, jenž reprezentují kraj v zahraničí a pokračují ve studiu umění i na středních školách a na ZUŠ se pak vracejí a věnují se společné činnosti. 

Další místnosti, rekonstruované v rámci tohoto projektu, budou využity jako obřadní síň a k ní náležející prostory. Právě zde byly objeveny renesanční, barokní, klasicistní a secesní malby. Autorem posledních jmenovaných je Alfons Mucha a s jejich obnovou se v předkládaném projektu rovněž počítá. Budou zde umístěny panely věnované historii zámku, města a jeho významným osobnostem. Z celorepublikového hlediska lze za mimořádný přínos označit připomenutí osobnosti předního světového historika umění – Maxe Dvořáka, který v Hrušovanech nad Jevišovkou zemřel. Jeho přínosu české kulturní historiografii se dosud nevěnuje žádná instituce (město počítá s hloubkovým rozpracováním tohoto tématu v další části zámku, rekonstruované v následujícím časovém období).

Obrázek: Vizualizace projektu – Obřadní síň

Fotografie: autor Pavel Hendrych, financování vizualizace: Město Hrušovany nad Jevišovkou a Spolek pro hrušovanský zámek

Zámek má velký potenciál stát se kulturním centrem Jihomoravského kraje a sousedních obcí nedalekého Rakouska. Již nyní, kdy je objekt v havarijním technickém stavu, jsou zde pořádány nejrůznější akce, které navštěvuje i 2000 účastníků, pořádá je Spolek pro hrušovanský zámek ve spolupráci s městem a místní komunitou. Tato spolupráce je velmi slibně nastavena a bude se nadále rozvíjet společně s dalším českým partnerem projektu – Základní uměleckou školou a norským partnerem – Stiftelsen herStay, která je zastoupena Monicou Herstad, významná umělkyně z Norska, věnuje se scénickému tanci stejně jako žáci ZUŠ. Předpokládáme spolupráci žáků s Monicou právě na scénických tancích. Další skupinou obyvatel, která slibuje velký potenciál pro rozvoj a začlenění do regionálního života, jsou místní vinaři. 

Vzájemná spolupráce města a jeho partnerů bude mít pozitivní dopad na zlepšení a posílení vzájemné občanské komunikace a získávání společných zážitků veškerých skupin místního obyvatelstva – včetně národnostních menšin a handicapovaných (pro posledně jmenovanou skupinu jsou plánovány např. přímo zaměřené výtvarné semináře spojené s výstavami, komentovanými prohlídkami zámku, besedami, festivaly a dalšími událostmi pořádanými uvnitř zámku i v jeho areálu). 

Obrázek: Město Hrušovany nad Jevišovkou, EHP fondy a partneři projektu

Zdroj: Vlastní zpracování

Prostory budou dostupné širokému okruhu obyvatel včetně pohybově znevýhodněných občanů, pro které bude vybudován výtah tak, aby nerušil umělecko-historickou hodnotu stavby. 

Dále bude vybudována přístupová cesta k objektu tak, aby byla vhodná i pro těžká vozidla záchranných složek. V době realizace projektu i v době udržitelnosti spolu budou spolupracovat čeští i norští partneři.

Obrázek: Vizualizace projektu – Vstupní portál

Fotografie: autor Pavel Hendrych, financování vizualizace: Město Hrušovany nad Jevišovkou a Spolek pro hrušovanský zámek

Projekt je v souladu se Závazným stanoviskem a navazuje na plnění Koncepce zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje, platnou od roku 2005 (s. 9 a 23) i s Koncepcí památkové péče pro léta 2017–2020.